Skip to main content

СофБулТрейд

С цел опазване правото на неприкосновеност на личния живот и с грижа за личните данни на всеки клиент, Ви предоставяме информация за нашите Политики за поверителност, като в текста по-надолу ще можете да проследите ключовите моменти относно защитата на личните Ви данни и начините на обработка от наша страна.

Кои сме ние?

СОФБУЛТРЕЙД е обединение от група специалисти, ангажирани в инвестициите и строителството на многофамилни жилищни сгради в гр. София.

Софбултрейд е администратор на лични данни и обработва личните Ви данни в съответствие с изискванията и разпоредбите на Европейското и национално законодателство, включително – Общия регламент за защита на личните данни (ОРВД) и Закона за защита на личните данни.

 

Как да се свържете с нас?

Адрес: град София бул. България 49А, ет.4, офис 38, тел.: +359 895 45 1703, email: sofbultrade@abv.bg

Как да се свържете с нашето Длъжностно лице по защита на личните данни?

Адрес: град София, бул. България 49А, ет.4, офис 38, email: sofbultrade@abv.bg

Какво представлява Политиката за поверителност и каква е целта на този документ?

Тази Политика за поверителност има за цел да Ви представи в достъпен вид основните моменти и  информация за действията на фирмата относно с личните данни, които й предоставяте, включително:

 • Какви лични данни събираме за Вас?
 • Каква е целта на тяхното събиране?
 • За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?
 • С кого споделяме Вашите лични данни?
 • Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за поверителност?
 • Използваме ли „бисквитки“? Къде и как да научите повече за тяхната употреба?
 • Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

С тази Политика за поверителност декларираме, че се прилагат всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.

 Какво са лични данни?

Всяка информация, чрез която може да  бъде идентифицирано физическо лице, пряко или непряко, представлява лични данни.

 Какви лични данни събира фирмата чрез този сайт за Вас?

За да Ви предостави ефективен достъп до сайта и до услугите си, фирмата събира следната информация за Вас:

 • Име, фамилия, електронна поща (адрес), телефон, при попълване на различните форми, поместени на сайта, изпращане на мнения и/или коментари по имейл;
 • Име, фамилия, телефон, електронна поща, населено място, адрес, данни за банкова сметка, в случай на необходимост, при сключване на договори, изпращане на запитвания и оферти за нашите услуги

На какво основание се обработват  личните Ви данни?

Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни.

Личните данни на всеки клиент се получават и обработват след изрично и свободно съгласие от негова страна, като личната информация се предоставя във връзка с преддоговорни взаимоотношения, чиято цел е изпълнението на последващи задължения по сключените договори за представяните от наша страна имоти и услуги.

Предоставеното съгласие винаги може да бъде оттеглено като се изпрати съобщение до посочения по-горе имейл: sofbultrade@abv.bg

 

Софбултрейд може да обработва лични данни и в случаите, когато има правен интерес за това, но винаги преимуществено стои защитата интересите на физическото лице, което притежава съответните лични данни.

 

За какви цели събираме Вашите лични данни?

Получените от Вас лични данни ще се използват с цел да се изпълнят договорните задължения на фирмата и да се постигне максимално изпълнение на правата на нашите клиенти и партньори, а също така:

 • Да се предоставят оптимално услугите на фирмата;
 • Да се предостави достъп до информацията в сайта като за целта се показва адекватно, персонализирано и съобразено със заложените критерии съдържание;
 • Да се отговори на получени запитвания, коментари и препоръки;
 • За счетоводни и статистически цели при изпълнение на договорните ни задължения.

Без наличието на съответните лични данни не бихме могли да предоставяме пълноценно услугите и имотите, които интересуват нашите клиенти.

По какъв начин обработваме личните Ви данни?

Личните данни се събират (обработват) по следните начини:

* чрез посещение на уеб портала за запознаване и използване на услугите ни;

* чрез изпращане на Вашите запитвания за предаставяните от фирмата услуги;

– при актуализиране на данни по Ваше искане – на хартиен носител или в електронна среда;

– чрез обработване на информация за Вашите посещения на сайта и обработка на информация за IP адреси, cookies (биксвитки), операционна система и тип браузър.

Колко време съхраняваме и обработваме Вашите данни преди да ги унищожим?

Срокът за съхранение на личните данни е различен в зависимост от основанието за обработката им. При изпълнение на договорни взаимоотношения срокът е 5 години от отпадане на договорното основание, след което данните се унищожават, ако не е налице друго законово основание за съхраняването им.

При съхранение на лични данни за срок от повече от 5 години е необходимо да съществува определено законово задължение за това.

Срокът зависи също и от изрично посочено желание за оттегляне на съгласието за съхранение на лични данни от страна на притежателя им.

При обработка на лични данни с цел да се отговори на запитване в сайта или на имейл, срокът за съхранение е от 1 до 3 месеца в зависимост от необходимостта да Ви бъден предоставен коректен и адекватен отговор.

На кого можем да предаваме предоставените от Вас лични данни?

Софбултрейд се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето изрично съгласие на трети лица, освен, когато е необходимо за изпълнение на поети договорни задължения към Вас.

При изпълнение на поети задължения фирмата може да разкрие личните Ви данни на следните лица:

– Дружества, предоставящи куриерски услуги;

– Трети лица, изпълняващи услуги във връзка с договорни задължения към Вас или по силата на законово основание за обработка;

Софбултрейд има право да предостави личните Ви данни на свързани дружества на територията на Република България, в случай, че е налице правен интерес, свързан с  обработката на данни за административни цели, като при това стриктно се спазват изискванията за конфиденциалност и защита на личните Ви данни.

Има ли други случаи, в които можем да споделим личните Ви данни ?

Вашите лични данни могат се предоставят на трети лица и в следните случаи:

 • По искане на компетентни органи съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз.

При всички горепосочени случаи лицата, на които са предоставени Вашите лични данни, декларират, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни, спазвайки изискванията на европейското законодателство.

Общи положения

„Бисквитките“ представляват малки текстови файлове, които се записват на Вашия компютър, когато се посещава уеб-страницата ни.

Деактивиране и изтриване на „бисквитки“

Браузърът Ви позволява да изтриете всички „бисквитки“ по всяко време. За да направите това, следва да използвате помощните функции на Вашия браузър. В случай, че не използвате никакви бисквитки, е възможно отделни функции на уеб-страницата ни вече да не бъдат достъпни за Вас.

Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

При спазване на българското и европейското законодателство, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни – GDPR) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:

 • Правото на достъп до личните данни, които Софбултрейд обработва за Вас и да получите копие от тях;
 • Право да искате от Софбултрейд актуализиране или коригиране, в случай, че установите неточности, като изпратите имейл на sofbultrade@abv.bg
 • Право да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни, в определените от закона и Регламента случаи;
 • Право да искате заличаване т.е. изтриване на личните Ви данни от фирмата в случай, че са налице условията за това;
 • Правото да възразите срещу предоставянето на личните си данни на трети лица
 • Правото, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие, като изпратите съобщение на горепосочения имейл
 • Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това;

Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни.

Имате ли задължение да ни предоставяте Вашите лични данни?

Вашите лични данни се събират и обработват с цел предоставянето на услуги от наша страна, а също с оглед на встъпването в договорни правоотношения с Вас, както и в изпълнение на законови задължения. При отказ от Ваша страна за предоставяне на лични данни сключването на договори и влизането в сила на всякакви други документи, касаещи предоставяните от нас услуги, няма да бъде изпълнимо.

Промени в Политиката за поверителност

Промени в политиката за поверителност са възможни при съответни промени в законодателството. По тази причина е необходимо посетителите на сайта ни да проверяват последните направени актуализации.

Към началната страница